Choď na obsah Choď na menu
 

Textovy Editor

 //g_key_znak = ASCII kod znaku stlacenej klavesy (wParam spravy WM_CHAR), 

//g_key_funkc = kod stlacenej funkcnej klavesy (wParam spravy WM_KEYDOWN)

//g_point_cursor.x/y = poloha kurzora mysi vramci klientskej oblasti okna

//g_mys_lave_tlacitko = stav laveho tlacidla mysi

//Premenna globalnej struktury TEXTEDITOR typu pointer pod nazvom "editor", obsahuje klucove...

//...polozky (premenne) pre fungovanie tohoto textoveho editora, ktorych hodnoty musia zostat zachovane.

void TextovyEditor(HWND hWnd, HDC* hdcMem, TEXTEDITOR* editor,

                   int x, int y, int sirka, int vyska, 

                   int medzera_znakova, int medzera_riadkova, int zarovnanie)

{   int f, 

        dlzka_riadku, 

        poloha_kurzora, 

        test,

        vyska_riadku = 0,

        odstup_textu_x_left = 25,//7,  // konstanta odstupu zaciatku textu od zaciatku okienka

        odstup_textu_x_right = 25,// 7,  // konstanta odstupu konca riadku od konca okienka

        odstup_textu_y_up = 5,  // konstanta odstupu textu od okraja okienka pri hornom zarovnani.

        odstup_textu_y_down = 5,  // konstanta odstupu textu od okraja okienka pri dolnom zarovnani.

        x_text = x + odstup_textu_x_left, // odstup zaciatku textu od zaciatku okienka

        y_text, //Napocitanie dalsieho riadku, ak je znak uz na konci riadku. 

        y_kurzor, //y poloha kurzora

        vypinac_pamati = 1;

        //x_text, y_text - fyzicke suradnice zaciatku textu

    SIZE rozmery_znaku, rozmery_znaku_test;

    

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    //////////////////////// NAKRESLENIE OKIENKA PRE TEXT ///////////////////////////////

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    

    //VyplnOkienka(*hdcMem, x, y, sirka, vyska);

    RamOkienka(*hdcMem, x, y, sirka, vyska);    

    

    

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////// DYNAMICKA ALOKACIA PAMATI PRE TEXTOVE POLE //////////////////////////////// 

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


 

    //Pamat sa realokuje len vtedy, ked nastane zmena v dlzke textu.

    //Prvotne alokovanie pamati nastane vdaka tomu, ze pamat pre pole este nieje alokovana...

    //...(tj. adresa pola ma este stale hodnotu NULL), coho vyuzijem pre prvotne umele vyvolanie...

    //...rozdielu medzi starym a novym poctom znakov. Vdaka tomu sa vstupi potom do podmienky pre alokovanie pamate.

    if(editor->ASCII_text_pole == NULL)

        editor->pocet_znakov_old = 1;   

    //Dynamicka alokacia pamati pre textove pole, do ktoreho sa uklada text pisany z klavesnice.

    //Fce realloc() realokuje pamat pre pole. Robi to len vtedy, ked sa zmenil pocet znakov v poli. 

    if(editor->pocet_znakov_old != editor->pocet_znakov)   

    {  //ziskanie adresy pre pole, a alokacia/realokacia velkosti pamati.

       editor->ASCII_text_pole = (int*) realloc(editor->ASCII_text_pole, sizeof(int)*((editor->pocet_znakov)+10));    

       //vyrovna sa stary a novy pocet znakov, aby do podmienky alokacie sa vstupovalo len pri zmene

       editor->pocet_znakov_old = editor->pocet_znakov;

       //Testovanie spravnosti funkcie tejto casti programu pomocou 

       //PlaySound(MAKEINTRESOURCE(IDS_SOUND2), g_hInstance, SND_RESOURCE | SND_ASYNC);

    }   

    //ak alokovanie pamati zlyha (napr pre nedostatok pamati), funkcia realloc vrati hodntu 0, a program skonci. 

    if(editor->ASCII_text_pole == NULL)

    {   KillTimer(hWnd,_TimerSpeed);

   MessageBox(hWnd,"Nepodarilo sa prideli pamä pre textový editor.","Zlyhanie!",MB_OK);

SendMessage(hWnd, WM_CLOSE, 0, 0);

}    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    ///////////////////// NASTAVENIE VLASTNOSTIII ZOBRAZOVANEHO TEXTU /////////////////////

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


          

    //Vynulovanie sirky textoveho pola pred napocitanim aktualnej. (cyklus totiz tadialto prebieha uz cez Windows)

    dlzka_riadku = 0;

    poloha_kurzora = 0;

    //Pozadie textu priehladne.

    SetBkMode(*hdcMem, TRANSPARENT);

    //Farba textu

    SetTextColor(*hdcMem, RGB(0,0,0));

    //Znak pre predbezne zistenie vysky aktualneho fontu. (pre zobrazenie kurzora este pred pisanim textu)

    _stprintf(editor->znak, "a");

    //Do premennej struktury SIZE sa ulozia rozmery aktualne napisaneho znaku s aktualnym fontom.

    GetTextExtentPoint32(*hdcMem, editor->znak, lstrlen(editor->znak), &rozmery_znaku);

    //zarovnanie textu na hor okienka (podla nastavenia)

    if(zarovnanie == 1)

    { y_text = y + odstup_textu_y_up;

      y_kurzor =  y_text;

    }

    //vystredenie textu do stredu okienka na vysku (podla nastavenia)

    if(zarovnanie == 2)

    { y_text = (y + vyska / 2) - (rozmery_znaku.cy / 2);

      y_kurzor = y_text;

    }

    //zarovnanie textu na dol okienka (podla nastavenia)

    if(zarovnanie == 3)

    { y_text = (y + vyska) - (rozmery_znaku.cy + odstup_textu_y_down);

      y_kurzor = y_text;

    }    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////// OBSLUHA ZOBRAZENIA NA OBRAZOVKU ////////////////////////////////// 

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


    

 

      

    //*** precitanie a zobrazenie celeho pola znakov od zaciatku do konca: ***

    //Cyklus dookola prechadza cele pole znakov, a stale nanovo prepocitava po jedom znaku...

    //...celú jeho sirku. (samozrejme plus zadané medzery)

    for(f = 0; f < editor->pocet_znakov; f++)

    {  

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  ///////////////////////// ZOBRAZENIE TEXTOVEHO POLA NA OBRAZOVKU /////////////////////////// 

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  //V cykle nacitava ASCII znaky z pola a prevadza ich na skutocny znak do premennej...

       //...jednomiestneho CHAR retazcoveho pola.

       _stprintf(editor->znak, "%c", editor->ASCII_text_pole[f]);

       //Zisti rozmery aktualneho znaku s aktualnym fontom.

       GetTextExtentPoint32(*hdcMem, editor->znak, lstrlen(editor->znak), &rozmery_znaku);

       //Zobrazí znak na suradnicu X,Y monitora.

       TextOut(*hdcMem, x_text + dlzka_riadku, y_text, editor->znak, lstrlen(editor->znak));

       //pripocita sa potrebna dlzka pre buduce zobrazenie dalsieho znaku. (kazdy znak ma totiz...

       //...svoju sirku) -Premenna "medzera_znakova", pripocita ku znaku este zadanu medzeru medzi znakmi.

       //...Cela dlzka je potom dlzkou celeho retazca v pixeloch. (od zaciatku do konca)

       dlzka_riadku = dlzka_riadku + (rozmery_znaku.cx + medzera_znakova);

       

      poloha_kurzora = poloha_kurzora + (rozmery_znaku.cx + medzera_znakova);

       //vyska riadku sa urci podla najvacsieho zo znakov v riadku (keby znaky boli rozdielne)

       if(rozmery_znaku.cy > vyska_riadku)

          vyska_riadku = rozmery_znaku.cy;       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       //////////// ZOBRAZENIE TEXTOVEHO KURZORA V TEXTE, PO KLIKU MYSOU V TEXTE ////////////////////

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       

       //kurzor mysi v oblasti sirky okienka a vo vyske riadku s vyskou konkretneho znaku:

       if((g_point_cursor.x >= x) 

     && (g_point_cursor.x <= (x+sirka))

          && (g_point_cursor.y >= y_text) 

 && (g_point_cursor.y <= (y_text + rozmery_znaku.cy)))

       {   //Premenna "dlzka_riadku" sa tu stale po jednom znaku napocitava. (sme totiz v cykle for)

           //...Ked presiahne aktualnu x-ovú suradnicu kurzora mysi v riadku,...

           //...ulozi sa poradove cislo aktualneho znaku "f" (zastihnuteho v tej chvili)...

           //...do pamatovej premennej a vypne sa vypinac, aby sa neukladali dalsie "f". ...

           //...To sa deje nepretrzite, kym je kurzor mysi niekde na texte. 

           //Textovy kurzor sa presuva vlavo/vpravo od polovice znaku, ked je na nom kurzor mysi. (rozmery_znaku.cx/2)

           if(vypinac_pamati == 1) 

           {   if((dlzka_riadku - medzera_znakova - rozmery_znaku.cx/2) 

         > (g_point_cursor.x - x_text))

          {  //ulozi sa aktualne poradove cislo znaku do pamati.

             editor->aktualny_znak_pamat = f;

             //Premenna urcujuca zobrazenie textoveho kurzora na konci riadku sa prepina medzi 0 a 1...

             //...v zavislosti, ci je kurzor mysi na texte riadku, alebo mimo text, tj. za riadkom...

             //...v okienku. Ak vsak mimo ten text aj kliknem, premenna zmeni svoju hodnotu na 2. ...

             //...Potom sa uz ale na 0 vrati len klikom na text. (nie iba prechodom mysou na text)

             if(editor->kurzor_na_konci_riadku == 1)

                 editor->kurzor_na_konci_riadku = 0;

             //vypne sa vypinac, aby sa neukladali do pamati znaku dalsie f, ktore su za polohou kurzora mysi

             vypinac_pamati = 0;

          }

           }


           //Po stlaceni laveho tlacidla mysi sa prenesie udaj aktualneho poradoveho cisla znaku...

           //...z pamatovej premennej do skutocnej premennej pre aktualny znak, ktora urcuje...

           //...polohu textoveho kurzora.

           if(g_mys_lave_tlacitko == TLACITKO_DOLE)

           {  editor->aktualny_znak = editor->aktualny_znak_pamat;         

              //pocas stlacenia laveho tlacitka mysi je kurzor trvalo zobrazeny.

              g_blikanie_kurzora = 1;

              //Premenna urcujuca zobrazenie textoveho kurzora na konci riadku sa prepina medzi 0 a 1...

              //...v zavislosti, ci je kurzor mysi na texte riadku, alebo mimo text, tj. za riadkom...

              //...v okienku. Ak vsak mimo ten text aj kliknem, premenna zmeni svoju hodnotu na 2. ...

              //...Potom sa uz ale na 0 vrati len klikom na text. (nie iba prechodom mysou na text)...

              //...To zabezpecuje tento riadok.

              editor->kurzor_na_konci_riadku = 0;

           }

       } 

       

       

       

       

       

       

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////       

       //////////////////////////// ROZDELENIE NA RIADKY ////////////////////////////////////////////

  //////////// + TEXTOVY KURZOR NA KONCI RIADKU, AK KLIK MYSOU ZA KONIEC RIADKU ///////////////

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

         

         

       // Rozdelenie textu na riadky v okienku + kurzor mysi za koncom nejakeho riadku zobrazi...

       //...textovy kurzor na konci toho riadku, a pise sa na zaciatok nasledujuceho riadku.

       if(dlzka_riadku > (sirka - odstup_textu_x_left 

                           - odstup_textu_x_right

                           - rozmery_znaku.cx 

- medzera_znakova/2))

       {    // Ak je kurzor mysi za koncom riadku, aktualne miesto na pisanie sa posunie do pamatovej...

            //...premennej o jedno dalej, tj. na zaciatok noveho riadku. Zapne sa premenna pre...

            //...zobrazenie textoveho kurzora na konci riadku, kde je kurzor mysi.

            if((g_point_cursor.x >= (x_text+dlzka_riadku-medzera_znakova-rozmery_znaku.cx/2)) 

   && (g_point_cursor.x <= (x+sirka))

                && (g_point_cursor.y >= y_text) 

&& (g_point_cursor.y <= (y_text + rozmery_znaku.cy)))

            {  editor->aktualny_znak_pamat = f+1;

               if(editor->kurzor_na_konci_riadku != 2)

                  editor->kurzor_na_konci_riadku = 1;

            }            

            //Premenna urcujuca zobrazenie textoveho kurzora na konci riadku sa prepina medzi 0 a 1...

            //...v zavislosti, ci je kurzor mysi na texte riadku, alebo mimo text, tj. za riadkom...

            //...v okienku. Ak vsak mimo ten text aj kliknem, premenna zmeni svoju hodnotu na 2. ...

            //...Potom sa uz ale na 0 vrati len klikom na text. (nie iba prechodom mysou na text)

            if((g_mys_lave_tlacitko == TLACITKO_DOLE)&&(editor->kurzor_na_konci_riadku == 1))

            {  //Aktivacia zobrazenia kurzora na konci riadku.

               editor->kurzor_na_konci_riadku = 2; 

               //Prenasa sa aj udaj o skutocnej dlzke aktualneho riadku (bez ktoreho by sa kurzor...

               //...na konci riadku nezobrazil)

               editor->dlzka_riadku = dlzka_riadku;

            }       

            // vynulovanie premennej napocitavania dlzky riadku, ak je znak uz na konci riadku,...

            //...a napocital sa dalsi riadok.             

            dlzka_riadku = 0; 

poloha_kurzora = 0; 

            //Napocitanie dalsieho riadku, ak je znak uz na konci riadku. 

            y_text += (vyska_riadku + medzera_riadkova); 

            y_kurzor += (rozmery_znaku.cy + medzera_riadkova);

            vyska_riadku = 0;

       }

       

           //ooooo

           

           

           

          if(g_key_funkc == VK_UP)

          {   

          

          

          

              editor->aktualny_znak -= 6;

              

              

              

              

       }

       

       

       

       

    }

    

    

    


    

    

    

    

    

    

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    //////////////// ZOBRAZENIE TEXTOVEHO KURZORA NA KONCI TEXTU KLIKOM MYSI ////////////////////

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    


    // Ak je kurzor mysi za koncom POSLEDNEHO riadku, aktualne miesto na pisanie...

    //...sa presunie na koniec riadku (do pamatovej premennej), cize na koniec celeho textu. 

    //Kurzor sa tam presunie automaticky (netreba nic zvlast zabezpecovat)

    if((g_point_cursor.x >= (x_text + dlzka_riadku - medzera_znakova - rozmery_znaku.cx/2)) 

  && (g_point_cursor.x <= (x+sirka))

       && (g_point_cursor.y >= y_text) 

  && (g_point_cursor.y <= (y_text + rozmery_znaku.cy)))

         editor->aktualny_znak_pamat = editor->pocet_znakov;    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    //////////////////// AKTIVACIA/DEAKTIVACIA OKIENKA KLIKOM MYSI ///////////////////////////////

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


       

    //kurzor a moznost pisania sa objavi v danom okienku len po kliknuti nan. 

    //kurzor mysi sa objavii na okienku po prichode mysou nan

    if((g_point_cursor.x >= x) && (g_point_cursor.x <= x+sirka) && (g_point_cursor.y >= y) && (g_point_cursor.y <= (y+vyska))) 

    {  // kurzor mysi sa zmeni na palicku

       SetClassLong(hWnd, GCL_HCURSOR,(LONG_PTR)LoadCursor(g_hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_CURSOR3)));                  

       // prepinac_kurzora_mysi zmeni po vstupe kurzora do oblasti okienka hodnotu na 2. Je to koli navratu...

       //...zobrazenia kurzora spat na sipku, aby to fungovalo vzdy len pri jednom konkretnom okienku.

       //Premenna "prepinac_kurzora_mysi" je totiz jedinecna pre kazde okienko, inak by dalsie okienka, ...

       //...(keby ich bolo viac za sebou), vracali sustavne kurzor spat na sipku. Palicka by sa...

       //...zobrazovala len na poslednom z nich. Vsetky textove editory totiz vyuzivaju spolocnu funkciu "TextovyEditor()".

       if(editor->prepinac_kurzora_mysi == 1) 

          editor->prepinac_kurzora_mysi = 2;   

       //Stlacene tlacitko mysi sa po vstupe do funkcie vynuluje, inak by zostala visiet jeho

       //...hodnota (stav) v premennej. Vynuluje sa vsak az po druhom vstupe, aby sa stihli...

       //...deaktivovat dalsie okienka v poradi, pre ktore je pouzita tato funkcia. (preto ta podmienka, a jej prepnutie do 1 az ZA touto podmienkou)

       if(editor->vypinac_aktivacie == 1)

          g_mys_lave_tlacitko = 0;

       //pri kliknuti na okienko sa aktivuje. (zapne sa globalny vypinac)                  

       if(g_mys_lave_tlacitko == TLACITKO_DOLE)

       {  //zapne sa vypinac pre aktivovanie okienka.

          editor->vypinac_aktivacie = 1;

          //Stlaceny znak na klavesnici, sa musi (okrem na konci funkcie) vynulovat aj tu,...

          //...inak by sa po kliku mimo okienko a napisani nejakeho znaku na klavesnici, tento...

          //...zobrazil po kliku spat na okienko do okienka.

          g_key_znak = 0;  

          g_key_funkc = 0;     

          

       }

    }

    //Kliknutie inde deaktivuje moznost pisania do daneho okienka.

    else

    {  //kliknutie mimo oblast okienka (napr.aj na ine okienko) deaktivuje okienko. (vypne sa vypinac)

       if(g_mys_lave_tlacitko == TLACITKO_DOLE)

           editor->vypinac_aktivacie = 0;

       //Vrati kurzor mysi na normal (sipku) len raz. (aby neaktivne textove editory...

       //...nevracali kurzor aktivneho editora sustavne na sipku)

       if(editor->prepinac_kurzora_mysi == 2)

          SetClassLong(hWnd, GCL_HCURSOR,(LONG_PTR)LoadCursor(g_hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_CURSOR)));   

       //nastavenie premennej kurzora mysi na referencnu hodnotu 

       editor->prepinac_kurzora_mysi = 1;

    }

   

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    ////////////////////// PISANIE ZNAKOV DO PAMATOVEHO POLA //////////////////////////////////////

    /////////////////// + MANIPULACIA V POLI POMOCOU FUNKCNYCH KLAVES ///////////////////////////////

    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

   

   

    //tato cast kodu je aktivna len po kliknuti na okienko         

    if(editor->vypinac_aktivacie == 1)   

    {  //Ked stlacim znakovu klavesu, tak sa v premennej g_key_znak objavi ASCII kod toho znaku

       //...(cize cislo vacsie, ako nula). Len vtedy sa do pola umiestni tento novy znak.

       if((g_key_znak > 0))          

       {  //Pred vlozenim znaku sa posunu (skopiruju) vsetky znaky od aktualnej pozicie smerom... 

          //...doprava. Kopirovanie sa zacina od konca po aktualnu poziciu. Tym sa uvolni jedno...

          //...miesto v poli pre vlozenie toho aktualne napisaneho znaku. Ak je aktualna pozicia...

          //...na konci, nic sa nekopiruje, lebo tam nic nieje.

          for(f = editor->pocet_znakov; f >= editor->aktualny_znak; f--)

             editor->ASCII_text_pole[f+1] = editor->ASCII_text_pole[f];

          //vlozenie aktualne napisaneho znaku.

          editor->ASCII_text_pole[editor->aktualny_znak] = g_key_znak;

          //pripocita 1 do premennej sledovania poctu znakov od zaciatku po aktualnu poziciu pisania.

          editor->aktualny_znak++;

          //pripocita 1 do premennej sledovania poctu znakov od zaciatku po koniec textoveho retazca.      

          editor->pocet_znakov++;

          //Akonahle nieco napisem, zobrazenie kurzora z konca riadku sa vrati do normalu

          editor->kurzor_na_konci_riadku = 0;

          

          g_blikanie_kurzora = 1;

       }

       //Ked stlacim funkcnu klavesu, tak v premennej g_key_funkc sa objavi interny kod tejto klavesy

       //...(cize cislo vacsie, ako nula). Len vtedy sa zacne vyhodnocovat tato klavesa.

       if(g_key_funkc > 0)

       {  //...ak stlacim Backspace (mazanie znaku vlavo),...

          if(g_key_funkc == VK_BACK)

          {  //...a kurzor nieje uplne na zaciatku (tzn., ze su pred nim nejake znaky na mazanie),

             if(editor->aktualny_znak > 0)

             {  //...posunu (skopiruju) sa vsetky znaky od aktualnej pozicie smerom dolava. 

                //(zacina sa kopirovat od aktualnej pozicie do konca textoveho retazca). ... 

                //...Tym sa zmaze jeden znak.

                for(f = editor->aktualny_znak; f < editor->pocet_znakov; f++)

                   editor->ASCII_text_pole[f-1] = editor->ASCII_text_pole[f];

                //...Posledny znak by vsak zostal dvojmo, preto ho treba samostatne zmazat (nahradit nulou)

                editor->ASCII_text_pole[f-1] = 0;

                //odpocita 1 z premennej sledovania poctu znakov od zaciatku po aktualnu poziciu pisania.

                editor->aktualny_znak--;

               //odpocita 1 od premennej sledovania poctu znakov od zaciatku po koniec textoveho retazca.      

                editor->pocet_znakov--;

             }    

             g_blikanie_kurzora = 1;         

          }

          //mazanie znakov pomocou delete.

          if((g_key_funkc == VK_DELETE))

          {  //...ak kurzor nieje uplne na konci (tj., za nim su nejake znaky na mazanie),

             if(editor->aktualny_znak < editor->pocet_znakov)

             {  //...posunu (skopiruju) sa vsetky znaky od aktualnej pozicie do konca, po jednom smerom dolava. 

                //(zacina sa kopirovat od aktualnej pozicie do konca textoveho retazca). ... 

                //...Premaze sa tak jeden znak na aktualnej pozicii.

                for(f = editor->aktualny_znak; f < editor->pocet_znakov; f++)

                   editor->ASCII_text_pole[f] = editor->ASCII_text_pole[f+1];

               //odpocita 1 od premennej sledovania poctu znakov od zaciatku po koniec textoveho retazca.      

                editor->pocet_znakov--;

             }             

          }

          //...ak uzivatel stlacil sipku vlavo,...

          if(g_key_funkc == VK_LEFT)

            //...a kurzor nieje uplne na zaciatku (tj. pred nim uz niesu ziadne znaky na preskocenie),

            if(editor->aktualny_znak > 0) 

               //...odpocita sa 1 z premennej sledovania aktualnej pozicie pisania do textoveho pola.

               editor->aktualny_znak--;

          //...ak uzivatel stlacil sipku vpravo,...

          if(g_key_funkc == VK_RIGHT)

            //...a kurzor nieje uplne na konci (tj. za nim uz niesu ziadne znaky na preskocenie) 

            if(editor->aktualny_znak < editor->pocet_znakov)

               //...pripocita sa 1 do premennej sledovania aktualnej pozicie pisania do textoveho pola.

               editor->aktualny_znak++;

 //Akonahle stlacim nejaku funkcnu klavesu, zobrazenie kurzora z konca riadku sa vrati do normalu     

          editor->kurzor_na_konci_riadku = 0;

       }


       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       ////////////////// VYPOCITANIE AKTUALNEJ POZICIE TEXTOVEHO KURZORA V TEXTE ///////////////////

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       

       /*

       //Vynulovanie polohy kurzora, pred napocitanim aktualnej. 

       //(cyklus totiz tadialto prebieha uz cez Windows)

       poloha_kurzora = 0;

       //Cyklus for prejde cele pole znakov od zaciatku az po aktualne vybrany znak (vybrany napr. ...

       //...pomocou kliknutia mysi v texte), a prepocita po jedom znaku celú tú šírku plus zadané medzery.

       for(f = 0; f < editor->aktualny_znak; f++)               

       {  //nacita ASCII kod znaku z pola. (cyklus napocitava postupne po jednom pole az po...

          //...aktualnu poziciu), a prevedie ho na realny znak do premennej jednomiestneho CHAR retazcoveho pola.

          _stprintf(editor->znak, "%c", editor->ASCII_text_pole[f]);

          //Zisti rozmery aktualneho znaku s aktualnym fontom. (tu potrebujeme hlavne sirku)

          GetTextExtentPoint32(*hdcMem, editor->znak, lstrlen(editor->znak), &rozmery_znaku);

          //Pripocita sa potrebna sirka. (kazdy znak ma totiz svoju sirku) 

          //-Premenna "medzera_znakova", pripocita ku nemu este zadanu medzeru medzi znakmi.

          //...Cela sirka je potom sirkou useku retazca od zaciatku po aktualne vybrane miesto...

          //...v retazci v pixeloch (...po miesto, kde sa ma zobrazit kurzor, a kde sa ma pisat/mazat).

          poloha_kurzora = poloha_kurzora + (rozmery_znaku.cx + medzera_znakova);

          

          //fiktivne znovu rozdelenie textu na riadky v okienku, pre vypocet aktualnej...

          //...pozicie kurzora na osi y.

          if(poloha_kurzora  > (sirka - odstup_textu_x_left  //okraje

     - odstup_textu_x_right //okraje

     - rozmery_znaku.cx    //posledny znak sa napise este hore,...

     - medzera_znakova/2)) //...ale kurzor uz preskoci o riadok dole.

          {    poloha_kurzora = 0;   

               y_kurzor += (rozmery_znaku.cy + medzera_riadkova);               

          }

                   

       }

       */

       

       

       

       

       

       

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       /////////////////// ZOBRAZENIE TEXTOVEHO KURZORA NA KONCI RIADKU /////////////////////////

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


       

       //Zobrazenie kurzora na konci riadku. (pri kliknuti za jeho koniec)

       if(editor->kurzor_na_konci_riadku == 2)

       {   poloha_kurzora = editor->dlzka_riadku;   

           y_kurzor -= (rozmery_znaku.cy + medzera_riadkova);                               

       }

       

       

       

       

       

       

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       /////////////////////// GRAFIKA TEXTOVEHO KURZORA ///////////////////////////////////////

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       

       

       //Kurzor sa zobrazi len vtedy, ked globalna premenna "g_blikanie kurzora" = 1. ... 

       //...Striedave zapinanie a vypinanie tejto premennej je zariadene vo WM_TIMER pod "_TimerCursor")

       //...Alebo ked sa pise na kalvesnici, kurzor neblikaa, ale je stale zobrazeny.

       if(g_blikanie_kurzora == 1)  

       {  MoveToEx(*hdcMem, x_text + poloha_kurzora - medzera_znakova/2, y_kurzor, NULL);

          LineTo(*hdcMem, x_text + poloha_kurzora - medzera_znakova/2, y_kurzor + rozmery_znaku.cy);    

       }

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

       //////////////////////// LADENIE: SLEDOVANIE PREMENNYCH //////////////////////////////////

       ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    

        //LADENIE:       

        // zobrazenie skutocnej polohy a sirky pisaneho textu v pixeloch. 

        //...(pre vytvorenie programu reakcie na mys)

        _stprintf(g_chtest, "x=%d   y=%d      aktualny_znak_pamat=%d   editor->aktualny_znak=%d", g_point_cursor.x, g_point_cursor.y, editor->aktualny_znak_pamat, editor->aktualny_znak);

        TextOut(*hdcMem, 1, 1, g_chtest, lstrlen(g_chtest)); 

        _stprintf(g_chtest, "poloha_kurzora=%d     editor->prepinac_kurzora_mysi=%d     editor->kurzor_na_konci_riadku=%d", poloha_kurzora, editor->prepinac_kurzora_mysi, editor->kurzor_na_konci_riadku);

        TextOut(*hdcMem, 1, 20, g_chtest, lstrlen(g_chtest));     

        _stprintf(g_chtest, "vyska riadku = %d     y_text = %d       dlzka_riadku = %d     editor->dlzka_riadku = %d     editor->pocet_znakov=%d", vyska_riadku, y_text, dlzka_riadku, editor->dlzka_riadku, editor->pocet_znakov);

        TextOut(*hdcMem, 1, 40, g_chtest, lstrlen(g_chtest)); 

        

        

        //Stlaceny znak na klavesnici, sa po vstupe do funkcie a nacitani, vynuluje... 

        //...(inak by sa stale pisal stlaceny znak)

        g_key_znak = 0;

        g_key_funkc = 0;

    } 

            

}